kad

1 kàd conj. K; SD58, B, M 1. kai, kada (laiko šalutiniam sakiniui jungti): Kad aš mažas buvau, šile ožius ganiau J.Jabl. Kàd saulė nusileidžia, tai atvėsta KII348. Kàd arkliui užeina aikštis, tada bėga J. Kàd šąla, gilgžda (= girgžda) ejint (= einant) po kojų J. Vis esąs, neesąs šienas, kàd man nereik, nė už ko man nėr J. Brada didelė, kàd yra purvas J. Ugnis blikčió[ja], kàd dega J. Blandžias akys, kàd miego nori, t. y. markstos J. Kàd engi veidą, tas skausta J. Brangiųjų akmenų matau daugybę, kad anksti rytą saulė rasoje maudosi . Dar gaideliai negiedojo, kad mamužė kėlė (d.) J.Jabl. Kad aš išginiau tėvelio palšus jaučius, o ir atjojo pas mane našlužėlis d. Ketu daryti veseliją nors vėlop rudenop, kad ožkas sukišiu J.Jabl. Kàd jauna buvau, kaip rožė žydėjau Pln. Daugiau nekosėsi, kàd aš į tave pažiūrėsiu (pagydysiu tave) Skr. Kad tik pinigus sudarysiu, keliausiu NdŽ. Kad mergelė rūtas skynė, tad ji graudžiai verkė KlvD40. Kad uošvelis žambį taisė, skaudžiais žodžiais barė JD1555. Kad linelius sėjau, žirgais apekėjau KlpD15. Kad mergytė rūtas skynė, muni minavojo, ir kad pynė vainikelį, muni garbavojo StnD17. Kad kurpių nebtekau, basa koja šokau KlpD106. Kad mergytė už stalo sėdėjo, anytužė žvairiai pažiūrėjo RD59. Kad Jį ... klausė apie mokytinius, nieko notsakė DP159. ^ Ne laikas šunis lakinti, kad vilkai bandoje M.Valanč. Kad dugną dėsma, tad regėsma M.Valanč. Atduos, kad kūlys žydės (niekada neatiduos) S.Dauk. 2. kadangi, nes (priežasties šalutiniam sakiniui jungti): Kad tu išgelbėjai žmonių giminę, duosiu tau maistui gyvulį, kurį pats pasiskirsi (ps.) J.Jabl. „Ko tu buvai išvažiavęs į Kauną?“- „Kad brolis be galo prašė, meldė“ J.Jabl. Paskum ant jo (akmens) lietuviai dovanas kūrenę, kad juos dievai apsaugo ir dengia, ir peni A.Baran. Prašė pakurti krosnį, bet kad klėtis buvo be krosnies, tai nieko negalima buvo padaryti A.Vien. Aš tave vesiu, kad tu tokia darbininkė BsPI13. Eglės medis man patinka, kad žaliuoja visados Gmž. Gal aš kelmas, kad tu mane stumdai! Ds. Del to, kàd jis turi nelaimės būti kuprotas, daug vaikų juokiasi iš jo NdŽ. Ką mes jai dovanosime, kàd ji tokia klausi ir gera? NdŽ. 3. idant (tikslo šalutiniam sakiniui jungti): Mes turime viską, kad galėtume savo tikslą pasiekti . Valgyk, kad stipras (stiprus) būtum J.Jabl. Prašyčia samdyčia seną motynėlę, kad naitų (= nueitų), kad parneštų rūtų vainikėlį Bsg. Še tau, kad nepyktum Sl. Ant ugniakuro rusink užgesusią ugnį, kàd žibėtum šviesiai, kad galėtumei vyžas vyžti J. Baudina, kàd ženyčiaus J. Tu per mažas, kàd galėtumei pavadelėti arklį NdŽ. Kàd lengviau būtų atsiginti nuo priešininkų, senovės lietuviai statėsi pilis NdŽ. Suimk trumpai kamanėles, kad nesuskambėtų (d.) J.Jabl. Senis įbarė vaiką, kad nieko neimtų J.Jabl. Siųsčiau tėvelį, kad atvaduotų bėrą žirgelį (d.) J.Jabl. Stiklelį tryniau, kad žibėtų J.Jabl. Daro, tiktai kad daroma būtų Žem. Atpūsk, vėjeli, svirno dureles, kad paregėčiau savo mergelę (d.) J.Jabl. Juk ne tam aš jį auginau, kad jis man dabar žmonių šunis lodytų! J.Jabl. Išsiuntė vaikus, kad grybų prigrybautų Grž. Tyčia šaudo, kad išsigąstų Grž. Išjojo jojo brolis medžiotų, paleido leido juodus kurtelius, kad išgaudytų pilkus kiškelius (d.) J.Jabl. Parduočia skrynias, plonąsias drobeles, kad atvaduočia jaunąsias dieneles (d.) J.Jabl. Aš įgriaudinau savo mergelę, kad neitų jaunimėlin J.Jabl. Iš krūmų išlindai akių neišsibadęs, tai nori vėl lįst, kad išsibadytum J.Jabl. Žvakės neuždegė, kàd nieks nematytų LB214. Paliekta duobelę apei apynio diegą, kad vanduo lynant tenai tekiltų S.Dauk. ^ Paėmė jauną votegą, kad seną kailį išdirbtų M.Valanč. 4. jog (tarinio šalutiniam sakiniui jungti): Kai kurios salelės tokios mažytės, kad nėra nė žmonėms kur gyvena J.Jabl. Balsas jos toks tylus, kàd vos begirdėti NdŽ. Upelio vanduo buvo toks vaiskus, kad jo žvyruotame dugne galėjai skaityti akmenėlius LzP. 5. jei, jeigu (sąlygos šalutiniam sakiniui jungti; sąlygą reiškiančiam sustabarėjusiam junginiui pradėti): Kad norėsite – galėsit gyvent, kol patiks A.Vencl. Iš ko gi jis to gudrumo išmoko, kad ne iš manęs A.Vien. Kad ateitų, gautų Grž. Kàd ne tu, gal būčiau išlošęs Dkš. Kad imsi, imk, kad ne – eik sau Ldk. Ne mergelė būčia, kad aš nežinočia, kas žaliavo žiemą vasarėlę (d.) J.Jabl. Kad būčiau žinojus tokį buvimėlį, būčiau rūtų vainikėlį daržely palikus (d.) J.Jabl. Kad žinočia, kad atjotų (kad žinočia atjosiant našlelį), kločia aš jam patalėlį trijų eilių erškėtėlių (d.) J.Jabl. Visiems malonu būtų, kad jis pasveiktų J.Jabl. Kad tu man pasakysi: „meluoji“, tai aš tau du rėžiu rėšiu iš nugaros (ps.) J.Jabl. Jau kad įleidė šaknį, tai sunku beiškrapštyti Sln. Kad tokių pūrą sėjus nė vienas diegelis nedygtų, niekam bėdos nebūtų Sln. Greit pasensi, kad daug žinosi Sln. Kad muša, bėk Mšk. Kad jis vieną bėdą teturėtų, ko gi jam daugiau bereiktų Grž. Kad bus mums, bus ir jums, jei tik šoksite su mumis Jnš. Kad nori, kad tvora ilgai laikytų, tai įkalk kuolus gerai Srd. Kad eis, ir pereis – ką tu jam Prng. Valgyk, kàd yra noro NdŽ. Kàd taip viskas paliktų, kaip mes puikiai galėtume gyventi NdŽ. Kàd kiek vėliau, būtumei tamsta neradęs NdŽ. Kad nevalgęs atsiguli, tai nemiegojęs atsikeli Gs. Kad kada pradeda vištos giedoti, tai tuose namuose bus nelaimė Vel. Kad duoda, tai ir imk Sld. Kad sergi, tai neik Lp. Kad nežinai, nesakyk Sln. Kad nedirbsi, tai nėko ir neturėsi Pln. Vai kad mes žinotum, tai mes nutaisytum tėvuliu kelelius žaliais šilkeliais I280(Mrs). Kad ausiu, kad verpsiu, dailiai nešiosiu, kad kulsiu, kad arsiu, duoną valgysiu JD1560. Kad ne žirgas, ne balnelis, būčiau pats pražuvęs JV198. Kad būčiau žinojus katrame kiemely [mano bernelis], tai aš būčiau anksti kėlus, vandenėlio ėjus JD314. Kad mokėčia kalbėti, daug turėčia sakyti LTR. Aš negerčiau arielkelę, kad nebūtų saldi, nemylėčiau aš mergelę, kad nebūtų daili KlpD66. Kad būt kritus rasa ryto, vainikas žaliuotų JV96. Kad tu man neprisieksi, kad aš tave išvadavau, tai aš tave ir nudursiu BsPI7. ^ Kad atsikeltų, dangų paremtų; kad prašnekėtų, daug pasakytų; kad rankas turėtų, vagį sugautų (kelias) J.Jabl. Kad kasi, tai ir rasi Nj. Kad suvalgei košę, atimkis ir puodą Sim. Kad vaikas neverkia, motinai nerūpia Sim. Kàd katės lotų, šunų nereiktų Dkš. Kas genio vaikus žinotų, kad pats neklyksėtų? J.Jabl. Kad namie privalgysi, ir kitur ką gausi J.Jabl. Kad giltinė paėmė kirvį, teema ir kotą M.Valanč. Gali mesti dešrą, kad žinai lašinių paltį nukrisiant M.Valanč. Kad kiek (bemaž, be maža ko), būčiau pagavęs kiškį Srv. Kad kiek, būtų galą gavęs Lp. Šuva būtų suėdęs, kad kiek Jnšk. Kad tik kiek (maža kas, menkas niekas), tai tuoj šoka kautis! Lp. Kad kai (ko gero), jinai už tave bus geresnė šeiminykė Srv. Kàd kokiõs (ko gero), tai liksi nevažiavęs! Alk. Kad kokioj (tuoj), tu ir gausi pas jį pinigų (negausi)! Ds. 6. nors (ppr. su dalelyte „ir“ vartojamas nuolaidos šalutiniam sakiniui jungti, vienarūšėms sakinio dalims jungti): Tylėk, kad ir matysi Klvr. Kad ir kažin kaip prašytų, neisiu Vkš. Kad ir aiškiai sakai, nesuprantu Vkš. Kad ir tu ateisi, nieko negausi Vrb. Skruzdėlė daug pajėgia, kad ir maža Vrb. Kad ir mirsiu, nedovanosiu Sln. Kad galva ir didelė, bet protas mažas Pln. Užsigaubsiu sermėga ir eisiu, kad ir lis Ds. Kad ir jisai tyli, kad ir jisai nyri, bet mane myli Slm. Kad ir lytų, aš keliausiu J.Jabl. Kad ir tėvai jau išmirė, tačiau vaikai neištvirko J.Jabl. Kad žmogus ir numiršta, darbai gyvena J.Jabl. Kad ir nupirksi [žirgelį], bet nejodysi Grz. Kad ir nupinsi [vainikelį], bet nenešiosi Als. Kad ir žinojau, ale nejojau, nedariau vieškelėlio JV41. Kad ir prausiu burnužėlę rytą vakarėlį, bet nebūsiu taip raudona, kaip pas motynėlę (d.) J.Jabl. Nusipirksiu sau žirgelį, kad ir mažą, bile gražų KlvD27. Kad aš ir išgysiu, bet tavo nebūsiu JD1479. Ei verkia verkia jauna mergelė, kad ir didis pulkelis JV262. Rasi, neleis tėvužėlis, kad ir pažadėjo JV1063. Kad ir draudė motinėlę, bet ji gailiai verkė DvD33. Jie buvo smagūs, kàd ir laidotuves matė NdŽ. Arklys, nušalęs kojas, kàd ir gydomas, po kelių savaičių krito NdŽ. Kàd ir kaip jis stengėsi, nieku būdu negalėjo tikro žodžio atsiminti NdŽ. ^ Kad aukso pautą duotų (jokiu būdu, nieku gyvu), neimtų M. Kad ir ant šluotos, bile važiuotas Ds. Kad čia kažin ką (jokiu būdu, nieku gyvu), negrįšiu prie Julijos . 7. jog (veiksnio šalutiniam sakiniui jungti): Jiems pasirodo, kad ūžia ne vienas šimtas mašinų . Man atrodė, kad dabar jo žvilgsnis pasidarė aštresnis ir kietesnis J.Dov. Iš pradžių dingtelėjo, kad tai stiprus vėjas ūbauja ventiliatoriuje P.Cvir. Atrodė, kad tykiai ošia medžių lapai A.Vien. Sakoma, kàd ji labai išmintinga NdŽ. Karoliui buvo aišku, kad tomis sąlygomis žaidimas gali pasibaigti liūdnai . 8. jog (pažyminio šalutiniam sakiniui jungti): Susilaukė varnas dienos, kad žmonės jį išgirdę krankiant vijo nuo stogų ir medžių viršūnių P.Cvir. Yra tokių vištų, kad gieda Brš. Lietuvos istorijoje dar nebuvo tokio laikotarpio, kad pusė milijono mūsų vaikų ir suaugusių mokytųsi . Yra buvę atsitikimų, kad Vezuvijaus lava buvo nutekėjusi ligi jūros J.Jabl. Tokią gražią dainą padainavau, kad visi juokiasi Vlkv. Bekeliaujant teko trankytis tokiais netikusiais keliais, kad turėjom pasinaudoti nešėjais J.Jabl. Yra buvę ir tokių atsitikimų, kad avėdros parsinešdavo savo gūžton ir žindomų vaikelių J.Jabl. Atlėkė šyvas arklys taip (toks) baltas, kad net visą žemę nušvietė (ps.) J.Jabl. 9. jog (papildinio šalutiniam sakiniui jungti): Mes tikime, kad laimėn tas kelias mus nuves . Mykolas pasijudino ir pamatė, kad jis iki juostos bestovįs sniege A.Vien. Sužinojo iš jų kalbų, kad motulė po ledu pasmukusi LzP. Dvaro darbininkai tėvui pasakojo, kad tik sienojui kritus Kaziukas klyktelėjo P.Cvir. Anksčiau mudu su Simuku manėm, kad saulė nusileidžia į Kurbėnų dvaro šulinį P.Cvir. Kad ateis, pasakyk jamui, kàd ir aš mažas J. Pasakoja, kad jis matė Vlkv. Ir visi neatsidžiaugia, kad sūnus prapuolenis sugrįžo J.Jabl. Jonas pavasarį atsiminė skųsties, kad [Petras] rudenį nenuleidęs vandens Žem. Tariau, kad kas į pelkę įkrito J.Jabl. Tikt, minau, saugokis, kad, sau kakalį kurdams, ... nei save patį, nei kitus draugus nepažeisi K.Donel. Matau, kàd tėvas pyksta NdŽ. Mamaitė nežino, kàd šį vakarą pareisiu NdŽ. Mes ir neprašome, mamele, kàd štai tuoj duokite, ir baigta NdŽ. Ligonis pasakė, kàd jam esą geriau NdŽ. Žadėjo, kad šiandien mus atlankysiąs OsG175. Tikėk mani, kad paklysi MP256. 10. jog (būdo šalutiniam sakiniui jungti): Įpyko ant jo dideliai, kàd nustojo valgyti su juom BM296. Aš taip nustebau, kàd nė žodžio negalėjau atsakyti NdŽ. Ir visoki žiedeliai teip tarp savę pinas, – kad iš tolo tik regis gražus margumynas A.Baran. Rūksta dūmai, kad gūdu žiūrėt Vrn. Jis tiek buvo įsitraukęs į savo darbą, kàd nematė viso to, kas dėjosi aplinkui NdŽ. O teip apnegalus, kad jau per didį sopulį negaliu valgyti ir duonos mano MP123.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

 • kad — kȁd[b] (I)[/b] (kàda) pril. DEFINICIJA izriče 1. pitanje u koje vrijeme [kad dolazite?] 2. neko vrijeme FRAZEOLOGIJA bog te pita (j) kad, tko zna kad davno, ne znam kad; kad bilo, bilokad svejedno kada, kad se pruži prilika; kad bi (bilo) kad bi… …   Hrvatski jezični portal

 • Kad et o — Kad et Olivier Kaddour Merad et Olivier Baroux, dits Kad et Olivier, forment un duo d humoristes français. Ils sont également acteurs et scénaristes et Olivier Baroux est réalisateur. Ils se sont fait connaître sous ce nom sur la chaîne Comédie! …   Wikipédia en Français

 • Kad — es una red de intercambio P2P que usa una variante del protocolo Kademlia. Fue creada por los desarrolladores de eMule, y es incompatible con la red Overnet e Intranet a pesar que ambas usan esencialmente el mismo protocolo. La mayoría de… …   Wikipedia Español

 • kad — kȁd[b] (II)[/b] (kàda) vezn. DEFINICIJA izriče vrijeme, uvjet, pogodbu, uzrok [dobro kad je tako] 1. u kombinaciji s ono, tamo u zn. neočekivane posljedice ili čega drugog što iznenađuje [mi smo mislili sve u redu, kad (ono)/kad (tamo) ni govora… …   Hrvatski jezični portal

 • Kad — oder Kad steht als Abkürzung für: Kademlia, ein Protokoll für Peer to Peer Netze Katholische Akademikerarbeit Deutschlands, Zusammenschluss der katholischen akademischen Verbände und Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland… …   Deutsch Wikipedia

 • Kad —  Cet article concerne le réseau informatique. Pour le comédien et humoriste français, voir Kad Merad. Kad est un réseau informatique d échange de fichiers décentralisé. Il s agit d une implémentation du protocole Kademlia sur le réseau… …   Wikipédia en Français

 • KAD — oder Kad steht als Abkürzung für: KAD, ein Protokoll für Peer to Peer Netze, welches auf dem Kademlia Algorithmus basiert. Katholische Akademikerarbeit Deutschlands, Zusammenschluss katholischer akademischer Verbände und Organisationen… …   Deutsch Wikipedia

 • kad — kȃd m DEFINICIJA ekspr. 1. mirisan dim [opojan kad] 2. miris, mirisno isparenje (ob. s ljekovitih biljaka) ETIMOLOGIJA prasl. i stsl. kadъ (rus. kad, polj. kadzić: dimiti), stprus. accodis: dimnjak …   Hrvatski jezični portal

 • kad — kad, kade n. m. V. cadd. cadd, kad ou kade n. m. (Afr. subsah.) En Afrique occ., autre nom du balanzan …   Encyclopédie Universelle

 • kad ir — kad ir̃ dll. Gali̇̀ dúoti kad ir ši̇̀tą knỹgą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kad — kad·dish; kad·su·ra; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.